Všeobecné podmínky pro návštěvníky
KABÁT 30.LET – PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ
červen a září 2019

 1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem nebo identifikačním čárovým kódem, a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 2. Vstupenka obsahuje pro identifikaci jedinečný identifikační čárový kód. Držitel vstupenky bere tímto na vědomí, že tento identifikační kód neposkytne žádné jiné osobě. Ten, kdo se tímto kódem identifikuje v pozici majitele jako první, bude vpuštěn do areálu. Pokus o kopírování tohoto identifikačního kódu, bude považováno za pokus o podvod, a majitel vstupenky s duplicitním kódem nebude vpuštěn do areálu konání koncertu.
 3. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
 4. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky ve výši 8% z celkové ceny vč. DPH se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 5. Fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek je zakázáno.
 6. Návštěvník koncertu je povinen respektovat pokyny pořadatelů. V opačném případě, např. při porušení těchto podmínek, může být vyveden z areálu konání koncertu bez možnosti návratu.
 7. U vstupu do areálu konání koncertu může být prováděna bezpečnostní kontrola.
 8. Do areálu nebudou vpuštěni návštěvníci, kteří budou u sebe mít magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování jakýchkoli záznamů je zakázáno.
 9. Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
 10. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, zbraně, skleněné lahve, plastové lahve s obsahem nad 0,4l, plechovky, deštníky, alkohol, drogy a jakékoli psychotropní látky, a podobně. Dále pyrotechnické předměty a je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.
 11. Majitel lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu akce nebo v souvislosti s ní, mohou být zveřejněny a zhodnoceny, a to bez jakékoli peněžité náhrady, dalšího souhlasu a bez časového nebo prostorového omezení.
 12. Výhled na účinkující může být vzhledem k technickým možnostem omezen.
 13. Náhrady žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
 14. Padělání vstupenek je trestné.
 15. V prostorách areálu je po celou dobu konání koncertu kouření zakázáno.
 16. Změna termínu konání koncertu vyhrazena.

Souhlasím s těmito Všeobecnými podmínkami pro návštěvníky